طرح جامع فناوری اطلاعات

طرح جامع فناوری اطلاعات (IT Master Plan) تعاریف گوناگونی دارد. در صورتیکه در موتورهای جستجوگر اینترنت، این واژه را جستجو نمائید، بیش از هزار مورد خواهید یافت. در این نوشته سعی شد است تا با استفاده از تجارب موجود، درباره این مفهوم توضیحاتی به اختصار ارائه شود.
بیشتر بخوانید

سیستم های اتوماسیون اداری

امروزه سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. بیشتر بخوانید