برنامه‌ریزی، فرآیند آگاهانه تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک فرد، گروه،واحد کاری یا سازمان است. مدیر یا مدیران برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی را با یک تحلیل موقعیتی آغاز می‌‌نمایند و درچارچوب محدودیت زمانی و منابع، اطلاعات مرتبط با مسأله مورد برنامه‌ریزی را جمع‌آوری و تفسیر می‌‌نمایند؛ سپس با تأکید بر‌خلاقیت، مدیران و کارکنان را تشویق کرده تا بر پایه نگرشی وسیع به امورشان بیندیشند؛ آنگاه با توجه به مزایا، مضرات و تأثیرات بالقوه هر‌گزینه، مناسبترین و امکان پذیرترین اهداف و طرحها را برگزیده و مدیران و کارکنان را توجیه نموده و منابع مورد نیاز را در اختیار آنان گذاشته و به انجام آن تشویق می‌نمایند. از آنجائیکه برنامه‌ریزی، فرآیندی پیش رونده و تکرار شونده است‌، مدیران باید بطور مستمر عملکرد واحدهای تحت تکفلشان را از جهت تطابق با اهداف و برنامه‌ها تحت نظر داشته باشند.

سامانه برنامه و بودجه راهبرد در همین راستا طراحی گردیده است که بتواند فرآیند برنامه ریزی را همراه با بودجه بندی برنامه ها را تسهیل ساخته و امکان نظارت و تخصیص بودجه بر مبنای گزارش عملکرد را فراهم سازد. از امکانات اصلی این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. پیشنهاد برنامه: امکان ثبت اطلاعات برنامه ها به تفکیک هر واحد، همراه با مراحل اجرا(گامهای برنامه)،پرداختهای مرتبط در هر گام، دوره های پرداخت برنامه و پیوستهای مربوطه
 2. پیشنهاد برنامه دسته ای: در این بخش مدیر سیستم به صورت متمرکز برای واحدهای دیگر برنامه با گام های مشخص تعریف می کند.
 3. کارشناسی: امکان ارجاع خودکار برنامه به کارشناسان مربوطه جهت اعلام نظرات کارشناسی
 4. تصویب: امکان تصویب برنامه توسط واحد مربوطه همراه با مشاهده نظرات کارشناسان
 5. تخصیص و پرداخت بودجه به تفکیک فصول چهارگانه
 6. امکان ثبت گزارش عملکرد و هزینه کرد برنامه ها
 7. امکان ثبت نظرات کارشناسی گزارش عملکرد
 8. امکان ارزیابی کیفی برنامه بر مبنای اطلاعات برنامه و گزارشات عملکرد ثبت شده
 9. امکان تعریف دوره های مالی و تعیین بودجه های هر واحد
 10. امکان تعریف انواع اطلاعات پایه نظیر : چارت سازمانی، عناوین برنامه ها، اهداف، فعالیتها و غیره و ایجاد برقراری ارتباط میان اطلاعات پایه و واحدها سازمانی
 11. امکان مدیریت اطلاعات پایه در هر سال
 12. امکان تعریف فرمهای گزارش عملکرد بصورت پویا و ثبت اطلاعات درون این فرمها
 13. برخورداری از انواع گزارشات مدیریتی، گزارشات آماری و گزارشات تحلیلی
 14. و دهها امکانات قوی دیگر که می توان این سامانه را قوی ترین سامانه موجود در کشور در زمینه برنامه ریزی، بودجه بندی و ارزیابی عملکرد برنامه معرفی نمود.

ورود به سامانه برنامه و بودجه راهبرد